icon

Tôi có thể tham gia đánh giá chất lượng trong thời gian bao lâu?

Thông báo mời đánh giá chất lượng sẽ được gửi đến Quý khách trong vòng 15 phút sau khi Nhân viên đóng phiếu hỗ trợ.

Hi FPT sẽ gửi thông báo nhắc tham gia đánh giá tổng 6 lần trong 6 ngày tiếp theo nếu chưa nhận được kết quả đánh giá của Quý khách.

Hi FPT sẽ chỉ ghi nhận kết quả của số điện thoại đầu tiên tham gia đánh giá chất lượng.

copy-icon