icon

Hi FPT có ưu đãi gì để mua thêm bộ phát khi nâng cấp Wi-Fi 6 không ?

Chi phí mua bộ phát sẽ áp dụng ưu đãi nếu có chương trình từ FPT Telecom

copy-icon