icon

Làm thế nào để đổi tên, mật khẩu Wi-Fi?

Quý khách có thể đổi tên, mật khẩu Wi-Fi của Modem hoặc Access Point theo 2 cách sau:

Cách 1:

  • Bước 1: Tại mục Kết nối Wi-Fi ngay màn hình trang chủ, nhấn vào icon 3 chấm bên cạnh tên Wi-Fi muốn đổi
  • Bước 2: Chọn "Thay đổi tên Wi-Fi" hoặc "Thay đổi mật khẩu Wi-Fi"
  • Bước 3: Nhập xác thực OTP (OTP được gửi về SĐT đăng ký)

Cách đổi mật khẩu wifi trên Hi FPT

Cách 2:

  • Bước 1: Nhấn vào mục "Quản lý Internet" tại màn hình trang chủ Hi FPT
  • Bước 2: Nhấn vào icon 3 chấm bên cạnh tên Wi-Fi muốn đổi
  • Bước 3: Chọn "Thay đổi tên Wi-Fi" hoặc "Thay đổi mật khẩu Wi-Fi"
  • Bước 4: Nhập xác thực OTP (OTP được gửi về SĐT đăng ký)

Cách đổi mật khẩu wifi trên Hi FPT

copy-icon