icon

Có áp dụng đổi điểm FGOLD tích lũy vào chi phí nâng cấp Wi-Fi 6 không?

Hiện chưa có chương trình áp dụng đổi ưu đãi FGOLD cho chi phí nâng cấp công nghệ Wi-Fi 6 trên Hi FPT.

Hi FPT sẽ sớm cập nhật thông tin ưu đãi nếu có chương trình từ FPT Telecom

copy-icon