icon

Mục "Quản lý hợp đồng" trên App Hi FPT gồm những tính năng gì?

Quý khách có thể sử dụng các tính năng sau trong mục "Quản lý hợp đồng":

  • Xác nhận biên bản nghiệm thu
  • Kiểm tra hợp đồng điện tử
  • Thay đổi thông tin hợp đồng
  • Tra cứu lịch sử giao dịch
  • Nâng cấp dịch vụ
  • Đăng ký dịch vụ mới
  • Liên kết, quản lý thêm hợp đồng khác
copy-icon